Beleidsverklaring BanBouw BV

BanBouw B.V. heeft een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgezet conform de eisen van ISO9001:2015 en ISO14001:2015. Het besluit om het KMS ISO9001 en ISO14001 (incl. VCA**) in te voeren is een strategische beslissing vanuit de BanGroep en biedt structuur aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van BanBouw B.V., hierna te noemen BanBouw, waardoor prestaties continu verbeteren. Daarnaast hanteert BanBouw de richtlijn ISO26000 voor het implementeren van MVO binnen haar organisatie. De richtlijn gaat hierin uit van de 7 MVO-principes* en 7 MVO-kernonderwerpen**. De principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van BanBouw.

BanBouw

De missie van BanBouw is het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed waarbij onze kernwaarden Betrokken, Bewogen en Bevlogen centraal staan om invulling te geven aan de visie van BanBouw; het creëren van een gelukkige bewoner, gebruiker, klant en medewerker door het leveren van een bijdrage aan een duurzame, prettige en hoogwaardige woon- en werkomgeving.

BanBouw wil met het KMS zorgdragen dat ten alle tijden aan de eisen van de opdrachtgever, relevantie belanghebbende en de wet- & regelgeving wordt voldaan om te komen tot een optimale klanttevredenheid.

ISO9001:2015

Wij verbeteren prestaties, bedienen onze klanten beter en halen meer uit onze mensen

Dit bereiken wij door integrale samenwerking binnen de klantketen (zowel intern als extern) en resultaat gericht samen te werken (bouwteams). Een hoge mate aan Customer Intimacy (persoonlijk & bereikbaar) en toegevoegde waarde (effectief & efficiënt) zijn hierbij uitgangspunt.

Met bewakingsmethodieken zoals overlegstructuren, dashboarden, rapportages, maar ook interne audits wordt de prestatie van de uitvoering van de bedrijfsvoering geborgd en geoptimaliseerd. Dit om continue de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteitsborging van onze prestaties te garanderen. Daarbij zijn wij ons terdege bewust dat werknemers ons werkelijke kapitaal is en investeren dan ook graag in onze mensen.

Het KMS geeft BanBouw het vermogen om consequent;

 1. te voorzien in diensten/opdrachten die voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers;
 2. te voorzien in diensten/opdrachten die voldoen aan de eisen die toepassing conform de wet- & regelgeving;
 3. te voldoen aan de kwaliteitseisen waarbij continu verbeteren centraal staat door integrale samenwerking, monitoring van de processen door middel van interne audits en prestatie indicatoren;
 4. kansen te faciliteren om de klanttevredenheid te verhogen;
 5. een verbeterplatform te creëren waar BanBouw de bedreigingen en risico’s uit de markt kan ombuigen naar kansen gerelateerd aan onze bedrijfsdoelstellingen om onze organisatie aantrekkelijk te houden voor de markt;

‘* 7 MVO-principes: Accountability, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor de wet, respect voor internationale gedragsnormen, respect voor mensenrechten

‘** 7 MVO-kernthema’s: Bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden, betrokken bij de ontwikkeling van de gemeenschap

BanBouw als lerende organisatie 

BanBouw omarmt de procesbenadering Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en risico gebaseerd denken vanuit ISO9001:2015. Met behulp van deze procesbenadering zijn al onze werkzaamheden in processen omschreven, geïmplementeerd en stelselmatig geëvalueerd om bij te sturen.

Risico gebaseerd denken stelt BanBouw in staat vroegtijdig de factoren te bepalen die mogelijk leiden tot afwijkingen in het proces waardoor geplande resultaten niet behaald worden. Door preventieve beheersmaatregelen zoals procesbewaking kunnen negatieve effecten geminimaliseerd worden en eventuele (ontstaande) kansen benut worden. BanBouw heeft een brede kijk op kansen door de bedrijfscontext en de behoefte en verwachtingen van stakeholders, vastgelegd in haar bedrijfsplan en doelmatig uitgewerkt in het jaarplan. Borging is gemanaged door op structurele wijze te bespreken en te beoordelen tijdens strategische overleggen.

Als lerende organisatie vraagt continue verbeteren om een duidelijke structuur. Uitgangspunt is een optimale afstemming tussen Strategie, helder omschreven bedrijfsprocessen, inrichting en besturing van de organisatie, juiste en optimale inzit van Business Intelligence (BI).

Kwaliteitsdoelstellingen bieden hierbij handvaten en zijn gericht op;

 • klantwaarde optimaal beheersen;
 • duidelijke organisatiestructuur met aandacht voor eigenaarschap;
 • passende kennis- & loopbaanontwikkeling voor onze mensen;
 • geavanceerde en innovatieve (software-)systemen;
 • effectieve, efficiënte & transparante bedrijfsprocessen.

ISO14001:2015

Ten aanzien van het milieumanagementsysteem is een managementsysteem conform ISO14001:2015 ingericht, waarbij de milieuaspecten en wet- ®elgeving waar de organisatie rekening mee moet houden in kaart zijn gebracht. De organisatie streeft ernaar om;

 • te voldoen aan de geldende wet- ®elgeving,
 • milieu impact zoveel mogelijk te beperken om zo te komen tot continue verbetering van de prestaties ten aanzien van Milieu.
VCA**

Het VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) is een bewuste keuze van BanBouw om de veiligheid op werken te borgen en het aantal ongevallen te verminderen. Ten aanzien hiervan zijn de volgende aspecten, uitgangspunten vastgesteld:

 • het voorkomen van ongevallen en incidenten;
 • het voorkomen van persoonlijk letsel (eigen personeel, inhuurkrachten en derden);
 • het voorkomen van beroepsziekten;
 • het voorkomen van schade aan materialen, materiële objecten;
 • het voorkomen van schade aan het milieu.

Het kwaliteit- en milieubeleid en daarbij behorende doelstellingen worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. Hiermee wil de directie werken aan voortdurend verbeteren van de organisatie om zo de continuïteit te waarborgen.

MVO (ISO26000)

BanBouw streeft naast winst (Profit) ook naar bewustwording van het effect van haar activiteiten op het milieu (Planet) (zie ISO14001) en het hebben van oog voor het menselijke aspect binnen en buiten de organisatie (People). Daarin speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steeds belangrijkere rol. De klanten, leveranciers en maatschappij stellen steeds nadrukkelijker MVO-eisen aan producten en diensten van BanBouw. Daarom draagt BanBouw zorg voor het nastreven van de

7 MVO-principes* en 7 MVO-kernonderwerpen** en met nadruk voor transparante en eerlijke bedrijfsvoering.

PSO ladder

BanBouw gelooft in de kennis, kwaliteiten en vaardigheden van medewerkers en kijken daarom naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. BanBouw biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op werk en ontwikkeling. Arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is onderdeel van ons sociaal ondernemerschap. Het is onze ambitie om te groeien als inclusieve organisatie waarbij wij in staat zijn om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen en duurzaam in dienst te houden. Wij groeien naar een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

FSC / PEFC

Door het FSC/PEFC beleid te omarmen zorgt BanBouw er mede voor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Inclusief de fundamentele FSC-Arbeidsvoorwaarden. Bij de inkoop van hout of producten waarin hout is verwerkt, kiezen wij bewust voor materialen die een FSC- of PEFC-keurmerk hebben. En we hebben een duidelijke voorkeur voor partners en leveranciers die ook gecertificeerd zijn.

Deze beleidsverklaring zal iedere drie jaar worden herzien of herbevestigd.

Nuenen, 5 juli 2022 BanBouw B.V.

Download hier de beleidsverklaring in pdf.