Hallo daar!

BanBouw B.V. heeft een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgezet conform de eisen van ISO9001:2015 en ISO14001:2015. Het besluit om het KMS ISO9001 en ISO14001 in te voeren is een strategische beslissing vanuit de BanGroep en biedt structuur aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van BanBouw B.V., hierna te noemen BanBouw, waardoor prestaties continu verbeteren. BanBouw wil zorgdragen dat ten alle tijden aan de eisen van de opdrachtgever, relevantie belanghebbende en de wet- & regelgeving wordt voldaan om te komen tot een optimale klanttevredenheid. Door middel van integrale samenwerking binnen de klantketens, dag-starts, dashboarden en KPI’s, maar ook interne audits wordt de prestatie van de uitvoering van de bedrijfsvoering geborgd en geoptimaliseerd. Dit om continue de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteitsborging van onze prestaties te garanderen.

Wij verbeteren prestaties, bedienen onze klanten beter en halen meer uit onze mensen. Dit bereiken wij door integrale samenwerking binnen de klantketen (zowel intern als extern) en resultaat gericht samen te werken (bouwteams). Een hoge mate aan Customer Intimacy (persoonlijk & bereikbaar) en toegevoegde waarde (effectief & efficiënt) zijn hierbij uitgangspunt. Wij beseffen dat werknemers ons werkelijke kapitaal is en investeren graag hierin.

De missie van BanBouw is het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed waarbij onze kernwaarden Betrokken Bewogen en Bevlogen centraal staan. KMS geeft BanBouw;

 1. het vermogen om consequent te voorzien in diensten/opdrachten die voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers;
 2. het vermogen om consequent te voorzien in diensten/opdrachten die voldoen aan de eisen die toepassing conform de wet- & regelgeving;
 3. het vermogen om te voldoen aan de kwaliteitseisen waarbij continu verbeteren centraal staat door integrale samenwerking, monitoring van de processen door middel van interne audits en prestatie indicatoren;
 4. het faciliteren van kansen om de klanttevredenheid te verhogen;
 5. het creëren van een verbeterplatform waar BanBouw de bedreigingen en risico’s uit de markt kan ombuigen naar kansen gerelateerd aan onze bedrijfsdoelstellingen om onze organisatie aantrekkelijk te houden voor de markt;

BanBouw omarmt de procesbenadering Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en risico gebaseerd denken vanuit ISO9001:2015. Met behulp van deze procesbenadering zijn al onze werkzaamheden in processen omschreven, geïmplementeerd en stelselmatig geëvalueerd om bij te sturen.

Risico gebaseerd denken stelt BanBouw in staat vroegtijdig de factoren te bepalen die mogelijk leiden tot afwijkingen in het proces waardoor geplande resultaten niet behaald worden. Door preventieve beheersmaatregelen zoals procesbewaking kunnen negatieve effecten geminimaliseerd worden en eventuele (ontstaande) kansen benut worden. BanBouw heeft een brede kijk op kansen door de bedrijfscontext en de behoefte en verwachtingen van stakeholders op structurele wijze te bespreken en beoordelen tijdens strategisch overleg.

Continue verbeteren vraag om een duidelijke structuur. Uitgangspunt hierbij is streven naar een optimale afstemming tussen Strategie, Organisatie inrichting, Business Intelligence (BI) en Bedrijfsprocessen. Kwaliteitsdoelstellingen bieden hierbij handvaten en zijn gericht op;

 • klantwaarde optimaal beheersen;
 • duidelijke organisatiestructuur met aandacht voor eigenaarschap;
 • passende kennis- & loopbaanontwikkeling voor onze mensen;
 • geavanceerde en innovatieve (software-)systemen;
 • effectieve, efficiënte & transparante bedrijfsprocessen.

Ten aanzien van het milieumanagementsysteem is een managementsysteem conform ISO14001:2015 ingericht, waarbij de milieuaspecten en wet- &regelgeving waar de organisatie rekening mee moet houden in kaart zijn gebracht. De organisatie streeft ernaar om;

 • te voldoen aan de geldende wet- &regelgeving,
 • milieu impact zoveel mogelijk te beperken

om zo te komen tot continue verbetering van de prestaties ten aanzien van Milieu.

Ten aanzien van de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) zijn de volgende, uitgangspunten vastgesteld:

 • het voorkomen van ongevallen en incidenten;
 • het voorkomen van persoonlijk letsel (eigen personeel, inhuurkrachten en derden);
 • het voorkomen van beroepsziekten;
 • het voorkomen van schade aan materialen, materiële objecten;
 • het voorkomen van schade aan het milieu.

Het kwaliteit- en milieubeleid en daarbij behorende doelstellingen worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. Hiermee wil de directie werken aan voortdurend verbeteren van de organisatie om zo de continuïteit te waarborgen.

Deze beleidsverklaring zal iedere drie jaar worden herzien of herbevestigd.

Nuenen, juli 2021

BanBouw BV

Jack Aldenhoven
Algemeen Directeur