3 april 2014

De voormalige Rede-bedrijvencentra heten nu Place4Bizz. ‘Familiegevoel’ wil eigenaar Jack Aldenhoven er in brengen.

NUENEN – Enig sentiment kwam aan de overname wel te pas. De vader van Jack Aldenhoven was 26 jaar geleden medeoprichter van bedrijvencentrum De Pinck­art in Nuenen.

Aldenhoven junior is onlangs defi­nitief volledig eigenaar geworden van De Pinckart en de drie andere bedrijvencentra die deels in pu­blieke handen waren: Gilde in Eindhoven, Carré in Helmond en Delta in Valkenswaard.

Brainport Development en voor­ganger NV Rede voerden vanuit het publieke belang de directie. Aldenhoven had al een minder­heidsbelang in de vier centra.

Afgezien van de historische ver­bondenheid met De Pinckart lig­gen aan de transactie louter zake­lijke motieven ten grondslag. Al­denhoven zag ‘de beperkingen’ van de opzet van de semi-publie­ke centra.

Jonge en startende ondernemers mochten er maximaal zeven jaar lang verblijven. Ze konden niet meer dan 150 vierkante meter hu­ren. Aldenhoven bracht zelf de discussie met de overige aandeel­houders over een overname op gang. Hij wilde niet ‘met lede ogen afwachten tot we de verlie­zen in zouden gaan’. Bedrijfshuisvesting was naast bouw en projectontwikkeling al een bestaande activiteit van Al­denhoven. Hij is ook eigenaar van Business Center Luminos in Eind­hoven en een aantal andere be­drijfspanden. Aldenhoven gaat de vier overgenomen bedrijvencen­tra en Luminos opnieuw op de kaart zetten. Ze worden omge­doopt tot Place4Bizz Business Centers. Noël Coopmans, in het verleden onder meer sectormana­ger bedrijvencentra bij Brainport Development, is aangetrokken om de herpositionering van de centra vorm te geven.

Place4Bizz wil zich onderschei­den door een ‘familiegevoel’ te creëren, zegt Aldenhoven. De cen­tra moeten verankerd zijn in de lo­kale gemeenschap. „Onderne­mers moeten profiteren van el­kaar. In de locaties regelen we dat onder meer door bijeenkomsten met sprekers”, stelt Coopmans.

De centra in Nuenen en Hel­mond worden om die reden nog voorzien van een lounge.

Door flexplekken te creëren wil Place4Bizz inspelen op de behoef­te van zzp’ers en flexwerkers van grote ondernemingen die een paar dagen in de week ruimte no­dig hebben. Grotere huurders zijn voor de bedrijvencentra niet lan­ger taboe. In De Pinckart heeft Verzekerings Combinatie Neder­land (VCN) 600 vierkante meter in gebruik genomen.

Na een terugval in 2013 is met twaalf nieuwe contracten het aan­tal huurders weer opgeschroefd tot 130. Dat staat gelijk aan een be­zettingsgraad van zestig procent, waarmee de centra volgens Alden­hoven rendabel zijn. Doelstelling is een groei naar een bezetting van 75 à 80 procent. Aldenhoven sluit uitbreiding op termijn van het aantal business centers niet uit.

door Peter Scholtes
e-mail: p.scholtes@ed.nl