20 maart 2014

NUENEN – „We willen de kopers ze­kerheid bieden. Nog dit najaar start de bouw van 40 of 50 wonin­gen. We hebben er vertrouwen in die te verkopen.” Dat zeggen de directeuren Frans van den Boomen en Jack Aldenhoven van gebiedsontwikkelaar Nuenen-West BV. Ook de bouw van 24 huurwoningen vanaf september is nagenoeg zeker, ook al staat de handtekening van een woningcor­poratie nog niet onder het con­tract. Zondag 16 maart is de offi­ciële start van de verkoop van de 56 woningen in het eerste deelpro­ject. Dat heeft nu ook een naam: Opwettens Land.

In de nieuwbouwwijk Nue­nen- West tussen het dorp en de Dommel, de grens met Eindho­ven, is plaats voor ruim 1.500 wo­ningen. Het project zou aan snee komen toen de woningmarkt in­stortte. 30 van de 80 hectare grond hebben de drie partners in Nuenen-West BV: Bouwcombina­tie Nuenen (met Ban Bouw), Zuidgrond (Bouwfonds Ontwik­keling en Jansen de Jong Bouw) en Van Stiphout uit Sint-Oeden­rode. Zij trekken de kar en gaan straks ook bouwen.

Het uitstel tot nog toe heeft na­tuurlijk alles te maken met die in­gestorte woningmarkt. „Wij twij­felden aan de toenmalige opzet. Na het onderzoek onder kandi­daatkopers hebben we de plan­nen veranderd. Toen paste het niet meer in het bestemmings­plan waardoor we een uitgebreide omgevingsvergunning aan moes­ten vragen”, vertelt Van den Boomen. „De vertraging is natuur­lijk vervelend. Maar na dat fijnslij­pen hebben we ook een product dat we naar de markt kunnen brengen”, aldus Alderhoven. Het kopersonderzoek leidde tot aan­passingen die weer middels een enquête voorgelegd werden aan geïnteresseerden. Dat typeert de vraagmarkt: „Het past bij deze tijd”, aldus Aldenhoven.

De corporatie had meer tijd no­dig, vanwege veranderende regels van het Rijk. De woningbouwver­eniging – een naam willen de di­recteuren nog niet noemen – is feitelijk pas sinds januari betrok­ken bij het project. Daarvoor was nog onduidelijk aan welke regels de corporatie zich moest houden. „Zij hebben pas op de plaats moe­ten maken.”

De regel dat 70 procent van een bouwproject verkocht moet zijn voordat de bouw begint, gaat niet op voor Nuenen-West, zeggen de projectontwikkelaars. „We moe­ten wel wat voorverkoop hebben. Maar het plan bevat allemaal klei­ne bouwblokken, korte rijtjes, twee-onder-eenkappers en vrij­staande woningen die we in flexi­bel kunnen bouwen. Bovendien kunnen we de 24 huurwoningen vrijwel zeker meteen bouwen”, al­dus Van den Boomen. En de inte­resse – reacties komen fifty-fifty uit Nuenen en Eindhoven-noord­oost – is goed, aldus de heren.

Voor de toekomst denkt Nue­nen-West BV elk jaar zo’n buurt van rond de 80 woningen te kunnen bouwen; eerst richting zuiden tegen Nuenen aan, dan terug naar de Europalaan. De huizen ten noorden daarvan staan als laatste op de planning. De volgende deelprojecten zijn al in voorberei­ding. De ontwikkeling start als Opwettens Land is afgerond.

Kerkstraat in Nuenen
De bedoeling is dat bewoners het deelplan straks als hun buurtje of zelfs al hun dorp ervaren”, vertelt Jessie Wagenaar van Nue­nen­-West BV. „De meeste wonin­gen liggen aan het grote of kleine groene hof. De opzet is dorps, met veel diversiteit. Er zijn 80 woningen gepland met 24 verschillende types, van vrijstaand tot rijtjes. En dan natuurlijk nog de zes kavel waarvan er een ver­kocht is.” En dan zijn er nog vier verschillende kleuren stenen uitgekozen voor het plan. ‘Geregisseerde va­riatie’, noemt de ontwikkelaar dat. Bij de herontwikkeling van het plan, zeg maar na de crisis, is ervoor gekozen om de bestaande oude bebouwing, bijvoorbeeld de boerderijen aan de Dubbestraat in dit deelplan, te laten staan. Als straatstenen zijn gebakken klinkers gekozen, zoals die in Nuenen op de Kerkstraat zijn gebruikt.

Ook de oude wegen worden ge­handhaafd. „Met de detaillering zoals in de luiken en het siermetselwerk geeft dat het plan cachet”, aldus Wagenaar.

BRON: ED 13-03-2014
Door Michel Theeuwen
E-mail: m.theeuwen@ed.nl